BzG - Inhaltsverzeichnisse 

BzG 1993 = 35. Jahrgang              BzG 2007 = 49. Jahrgang             BzG 2021 = 63. Jahrgang

BzG 1994 = 36. Jahrgang              BzG 2008 = 50. Jahrgang             BzG 2022 = 64. Jahrgang

BzG 1995 = 37. Jahrgang              BzG 2009 = 51. Jahrgang             BzG 2023 = 65. Jahrgang

BzG 1996 = 38. Jahrgang              BzG 2010 = 52. Jahrgang             BzG 2024 = 66. Jahrgang  (in Vorbereitung)

BzG 1997 = 39. Jahrgang              BzG 2011 = 53. Jahrgang

BzG 1998 = 40. Jahrgang              BzG 2012 = 54. Jahrgang   

BzG 1999 = 41. Jahrgang              BzG 2013 = 55. Jahrgang 

BzG 2000 = 42. Jahrgang              BzG 2014 = 56. Jahrgang

BzG 2001 = 43. Jahrgang              BzG 2015 = 57. Jahrgang

BzG 2002 = 44. Jahrgang              BzG 2016 = 58. Jahrgang

BzG 2003 = 45. Jahrgang              BzG 2017 = 59. Jahrgang 

BzG 2004 = 46. Jahrgang              BzG 2018 = 60. Jahrgang

BzG 2005 = 47. Jahrgang              BzG 2019 = 61. Jahrgang

BzG 2006 = 48. Jahrgang              BzG 2020 = 62. Jahrgang